Hvaler Trivselskor

VEDTEKTER FOR HVALER TRIVSELSKOR

 

§        1.    DEFINISJON.

Hvaler Trivselskor skal være et blandet kor hvor medlemstallet ikke er begrenset oppad, men med aldersbegrensning nedad til 18 år.

§        2.    FORMÅL.

Hvaler Trivselskor skal ta vare på og utvikle medlemmenes sangglede og ferdigheter. Gjennom konsertvirksomhet og andre opptredener skal det tilstrebes et musikalsk nivå som er mulig for korets sammensetting. Gjennom ulike former for tiltak og arrangement skal en søke å fremme det sosiale fellesskap blant medlemmene.

 

§        3.    KONTINGENT.

Størrelsen på kontingenten fastsettes av årsmøtet. Kontingenten betales halvårlig. Passive medlemmer betaler halv pris pr. semester.

 

§        4.     ÅRSMØTE.

Årsmøte avholdes hvert år, innen utgangen av mars.

Årsmøte skal behandle:

Årsmelding, regnskap, budsjett, innkomne forslag og valg til ulike verv.

Innkalling til Årsmøte skal skje senest 4 (fire) uker før møtedato, og forslag skal være styret i hende senest 2 (to) uker før møtedato.

 

§        5.    STYRET.

Styret skal bestå av leder, nestleder, kasserer, sekretær, to styremedlemmer og ett varamedlem, og velges av og på årsmøtet.

Valgperioden er 2 år, bortsett fra for leder, der valgperioden er 1 år, og halvparten av styret velges annethvert år. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme.

Styrets arbeidsoppgaver:

- Ordne alt i forbindelse med opptredener/konserter.

- Skaffe økonomiske midler til korets drift.

- Ha ansvar for den praktiske tilretteleggingen av seminar o.l.

- Føre korrekte medlemslister.

- Lage halvårlige aktivitetsplaner.

- Føre møteprotokoll.

- Føre regnskap.

- Innkalle og avholde årsmøter, medlemsmøter, og skrive årsberetning.

- Ha ansvar for loddsalg/premier.

- Holde medlemmene informert.

 

 §       6     MUSIKK OG REGI GRUPPE

Hvaler Trivselskor skal ha en musikk- og regi gruppe bestående av 4 (fire) personer i tillegg til Dirigenten, og en styrerepresentant som leder arbeidet i gruppen.

Musikk og Regigruppen velges på årsmøtet for 2 år av gangen, halvparten velges annethvert år. Valgkomiteen sørger for at hver stemmegruppe finner sin kandidat, og at alle stemmer er representert i gruppen. Hver kandidat skal ha en vararepresentant.

Gruppens oppgaver:

Velge ut det musikalske materiale som koret skal opptre med på de ulike arrangementene i løpet av året. Sørge for regi og sammenheng ved korets opptredener.

Musikk og regigruppen skal se til at korets repertoar spenner over et vidt spekter, både når det gjelder kirkelig og profan musikk. Ha god kontakt med stemmegruppene. 

 

Sørge for å tilgjengeliggjøre noter og tekster for medlemmene i koret. Informere medlemmene om aktuelt repertoar på kommende øvelser og konserter etter avtale med dirigenten.

 

§        7.    ØVELSER.

Det avholdes ukentlige øvelser av 2 ½ klokketime inkludert pause. Øvelsene følger skoleåret og avholdes normalt ikke i skolens ferier, men dirigenten kan i god tid på forhånd bestemme hvorvidt slike øvelser skal/må finne sted.

Ekstraøvelser kan pålegges når dirigenten finner dette nødvendig. Forfall til øvelser bes meddelt dirigenten eller en i styret. Stemme/gruppeansvarlig skal være kontaktperson for nye medlemmer.

 

§        8.    TUR- OG FESTKOMITÉ.

Tur- og festkomiteen skal bestå av 6 medlemmer. Valgperioden er 2 år, og halvparten av medlemmene i komiteen velges annethvert år. Komiteen velger selv leder og andre ansvarlige for bestemte områder som komiteen selv finner formålstjenlig.

Arbeidsoppgaver:

- Stå ansvarlig for hele det praktiske arrangementet av festlige samvær av ulike slag som styret bestemmer.

- Kan pålegge enkeltmedlemmer/stemmegrupper arbeidsoppgaver i forbindelse med disse arrangementene.

- Sørge for at arrangementet holdes innenfor de økonomiske rammer som styret fastsetter.

- Komiteen pålegges kreativitet.

 

§        9.    VALGKOMITÉ.

Valgkomiteen består av 3 personer og velges av årsmøtet. Valget gjelder for 1 år om gangen, og valgkomiteen konstituerer seg selv.

 

§        10.   DIRIGENTEN.

Dirigenten er korets musikalske leder og ansvarlig for innøving av det vedtatte repertoar. Dirigenten engasjeres for 2 år om gangen, med 3 måneders gjensidig oppsigelse. Styret velger dirigent i samråd med korets medlemmer. Dirigenten innkalles til styremøtene og årsmøtene, og har tale og forslagsrett.

 

§        11.   OPPLØSNING.

Oppløsning av Hvaler Trivselskor kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og når minst 2/3 av medlemmene ønsker det. Dette årsmøtet skal også gjøre vedtak om hva de eventuelle midler koret er i besittelse av skal benyttes til.

 

 

Vedtektsendringer Årsmøtet 2020.