Korets Trivselsregler

KORETS TRIVSELSREGLER/LEVEREGLER

 

Korets formål:

Hvaler Trivselskor skal ta vare på og utvikle medlemmenes sangglede og ferdigheter. Gjennom konsertvirksomhet og andre opptredener skal det tilstrebes et musikalsk nivå som er mulig for korets sammensetting. Gjennom ulike former for tiltak og arrangement skal en søke å fremme sosiale felleskap blant medlemmene.

 

Hvert medlems ansvar:

-  bidra med stillhet og konsentrasjon på øvelsene, møte i tide, være lydhøre for råd fra både kolleger og dirigent.

-  bidra i fellesskapet og vise omsorg for nye medlemmer, hjelpe med noter, plassering i gruppa etc. Klargjøre noter og svart notemappe før øvelser/opptredener.

 

Fellesskapets ansvar:

-  Hjelpe hverandre med å huske kor oppstillinger. Vi skal holde den plassering som dirigenten har bestemt.

-  nye kormedlemmer bør plasseres foran/ved siden av de mer erfarne, for lettere å ”lære” og lytte. Hver stemmegruppe tar vare på nye medlemmer, gjerne som fadder eller mentor.

-  Hjelpe til med rekruttering i henhold til korets behov. Behovet ledes av styret sammen med dirigenten.

-  Alle henvendelser og ønsker om å begynne i koret skal henvises til styrets leder. Koret rekrutterer i utgangspunktet i januar og august.

 

Dirigentens ansvar:

-  ta en prat med nye medlemmer, gi mer tilbakemelding til oss alle og bestemme plassering i koret for hver enkelt.

-  Sammen med styret å vurdere behov for rekruttering til de ulike stemmegrupper.

-  i tilfelle kormedlems fravær i forkant av konsert/opptreden, vurdere om konsertdeltagelse er OK.

 

Musikalske råd:

-  Lytt først, syng siden! Kanskje å starte litt svakt om man er usikker på tonen. Det er bedre å ”mime” i noen partier enn å synge feil!

-  Lydbilde blir også best dersom man ikke tar i for hardt og heller prøver å tenke rund og fin klang.

-  Se på- og følge dirigenten. Viktig å følge tempo og styrke.