Tur & Fest

Jan Ekeberg

Jeanette Helberg Borge

Bjørg Jensen

Vera Larsen

Dagfinn Ørdal

Synnøve Johnsen

 

Utdrag av korets vedtekter

§        8.    TUR- OG FESTKOMITÉ.

Tur- og festkomiteen skal bestå av 6 medlemmer. Valgperioden er 2 år, og halvparten av medlemmene i komiteen velges annethvert år. Komiteen velger selv leder og andre ansvarlige for bestemte områder som komiteen selv finner formålstjenlig.

Arbeidsoppgaver:

  • Stå ansvarlig for hele det praktiske arrangementet av festlige samvær av ulike slag som styret bestemmer.
  • Kan pålegge enkeltmedlemmer/stemmegrupper arbeidsoppgaver i forbindelse med disse arrangementene.
  • Sørge for at arrangementet holdes innenfor de økonomiske rammer som styret fastsetter.
  • Komiteen pålegges kreativitet.